ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

2. De offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht om schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10 % van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken

4. De in de prijsofferte vermelde leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Behoudens schriftelijke aansluitende overeenkomst kan laattijdige levering geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering van ontvangst van de levering of de bestelling, noch tot enige schadevergoeding.
Tenzij er schriftelijk een boeteclausule werd overeengekomen, kunnen ons geen boetes of kosten doorgerekend worden voor laattijdige leveringen of uitvoering. Bij eventuele schriftelijke overeenkomst beloopt de boete maximaal 5% van de aanneemsom.
Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5.De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.

6. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant.

7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet wordt betaald.

8. Stromend leidingwater en elektriciteit zijn kosteloos, in voldoende mate en in de nabijheid van de werken te voorzien door de klant.
Bij het ontbreken of indien deze onvoldoende in de nabijheid van de werken aanwezig zijn worden de bijkomende kosten aangerekend.

9. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Wegnemen en/of terugplaatsen van allerhande leidingen en voorwerpen op de door ons te behandelen vlakken zijn nooit een onderdeel van onze aanneming tenzij zij vermeld zijn in deze offerte. De door ons te behandelen vlakken dienen volledig vrij te zijn tot op 1,5 m afstand, voldoende verhard en vlak voor het plaatsen van steigers. De eventuele kosten voor het vrijmaken of aanpassen van deze zijn ten laste van de klant.

10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van de kunst. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. Het betreft hier de richtlijnen m.b.t. systeemopbouw, condities van de ondergrond, planning der werken in functie van de droogtijden en weersomstandigheden, etc. …

11. Alle werken die niet op de prijsofferte vermeld staan en nadien door de klant besteld worden, worden aanzien als een supplementaire opdracht. Deze meerwerken zullen tegen overeengekomen prijzen of in regie uitgevoerd worden onder de geldende voorwaarden van de initiële overeenkomst.

12. De sanitaire voorzieningen, zoals wettelijk verplicht voor onze arbeiders op de bouwplaats dienen voorzien te worden door de opdrachtgever. Bij het ontbreken hiervan zullen de nodige bijkomende kosten aangerekend worden.

13. Randafwerkingen (schrijnwerk, vensterbanken, afvoerbuizen, leidingen, etc.) worden met de meest kwalitatieve tape en de grootste zorg afgeschermd. Wij kunnen echter niet vermijden dat bij het verwijderen van deze afscherming, slecht hechtende verflagen loskomen en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen op de randafwerkingen bij het verwijderen van de tape. Het eventueel herstellen hiervan, is geen onderdeel van onze aanneming, tenzij anders vermeld in de offerte. Het is aan te raden eventuele schilderwerken uit te stellen tot na de uitvoering van de pleisterwerken

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

14. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat bij ingebruikname van de werken of bij gebreke aan aangetekende melding van uitvoeringsproblemen aan de aannemer binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

15. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

16. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van een goed. Deze zijn immers vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of zijn eigen aan de gebruikte materialen.
Hierbij verwijzen wij naar de technische voorschriften zie TVN 257.

17. Ter hoogte van de steigerverankering met de gevel zijn plaatselijke herstellingen onvermijdelijk en eigen aan de uitvoering, eventuele kleur- en textuurverschillen van deze herstellingen worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit vermits zij niet te voorkomen zijn.

18. Voor gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het B. W. verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering zoals bepaald in art. 14 of bij de voorlopige oplevering indien voorzien.

19. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of de korte termijn inzake lichte verborgen gebreken een maand beloopt vanaf de datum van levering of ontdekking en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering of herstel door de klant of door derden, door doorverkoop van de geleverde goederen, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud. Onze garantie behelst nooit meer dan de waarborg die wij door onze leveranciers/fabrikanten worden aangeboden en is beperkt tot de waarde van de goederen, met uitsluiting van onrechtstreekse of bijkomende schade. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.
Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen ons op de garantie beroepen

20. De contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen waartoe zij verzekerd is per schadegeval: lichamelijk, materiële en immateriële schade vermengd en BA na uitbating: 1.500.000,00 EUR en toevertrouwde voorwerpen: 25.000,00 EUR.

21. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden :

  • Voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever waarbij de aannemer voorbehoud heeft geformuleerd. Voor de gebreken en schade aangebracht door de gebruiker of opeenvolgende aannemers van het gebouw na de oplevering.
  • Voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder.
    De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

22. Schade toegebracht aan de klant door onze firma of een aangestelde moet binnen de 3 werkdagen schriftelijk worden gemeld met duidelijke omschrijving en raming. Deze schade is geen reden tot niet betaling van de factuur. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

23. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen aannemingsprijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd wegens winstderving en onkostenvergoeding die forfaitair en onherroepelijk wordt begroot op van 20% van de overeengekomen aannemingsprijs.

24. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art.22.

25. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 12% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd voor niet-gerechtelijke invorderingskosten van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 EURO, en dit in toepassing van de artikels 1152 en 1229 van het B.W.. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking van art. 1583 van het B. W. wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeenkomstprijs.

26. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

27. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of andere betalingsmodaliteiten worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Betaling

28. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken en kan voor de aanvang der werken een voorschotfacturen worden opgemaakt van 10% van de overeengekomen aannemingsprijs.

29. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de aannemer.

30. Al onze facturen en briefwisseling worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 10 kalender dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid – Toepasselijk recht

31. Ingeval van betwisting, ook in geval van hoogdringendheid, zijn enkel bevoegd ratione loci het Vredegerecht en de rechtbanken van het arrondissement waar onze zetel is gevestigd.

32. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor jouw project.